886-TB/ĐTN-BTC Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt cán bộ toàn quốc và Hội nghị triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

253

886-TB/ĐTN-BTC Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt cán bộ toàn quốc và Hội nghị triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII