889-TB/ĐTN–BTC Chỉ đạo tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027

641

889-TB/ĐTN–BTC Chỉ đạo tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027