202-KH/ĐTN-BTG Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM các cấp, tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM QPN lần thứ XII, ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Tp.HCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

337

202-KH/ĐTN-BTG Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM các cấp, tiến tới ĐHĐB Đoàn TNCS HCM QPN lần thứ XII, ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Tp.HCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027