894-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ cán bộ Đoàn khu vực Trường học” và Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt quận Phú Nhuận”, Cán bộ Đoàn học sinh THPT tiêu biểu đậu Đại học, Cao đẳng năm 2021

443

894-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ cán bộ Đoàn khu vực Trường học” và Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt quận Phú Nhuận”, Cán bộ Đoàn học sinh THPT tiêu biểu đậu Đại học, Cao đẳng năm 2021