916-TB/ĐTN-VP Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của đồng chí PBT Thường trực Quận Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam QPN nhiệm kỳ 2019 – 2024

469

916-TB/ĐTN-VP Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của đồng chí PBT Thường trực Quận Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam QPN nhiệm kỳ 2019 – 2024