73-KHPH/TTKCHT-CCB-QĐ-PGD&ĐT Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh quận Phú Nhuận năm 2022

164

73-KHPH/TTKCHT-CCB-QĐ-PGD&ĐT Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh quận Phú Nhuận năm 2022