03-TB/NTN Tình hình tham gia các hội thi trực tuyến và Gia hạn thời gian nộp bài dự thi Liên hoan Nét ảnh tuổi thơ và Liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2022”

188

03-TB/NTN Tình hình tham gia các hội thi trực tuyến và Gia hạn thời gian nộp bài dự thi Liên hoan Nét ảnh tuổi thơ và Liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2022”