05-TB/NTN Chiêu sinh các lớp năng khiếu hè và chiêu sinh thành viên CLB – Đội nhóm Nhà Thiếu nhi năm năm 2022

170

05-TB/NTN Chiêu sinh các lớp năng khiếu hè và chiêu sinh thành viên CLB – Đội nhóm Nhà Thiếu nhi năm năm 2022

https://drive.google.com/file/d/11_FcfvvfnFLWH2oIDAe-fRQ9NRZdRMp3/view?usp=sharing