06-KH/ĐTN-HĐĐ Kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi các liên đội trực thuộc năm học 2021 – 2022

491

06-KH/ĐTN-HĐĐ Kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi các liên đội trực thuộc năm học 2021 – 2022

https://drive.google.com/file/d/1iS7iCir0XOpiiBwZKTUGMxaMmJGxGQfJ/view?usp=sharing