85-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Thông báo về việc mời lực lượng tham gia Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt khu vực địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, Bí thư Đoàn phường xã, thị trấn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

101

Download (PDF, Unknown)