28-HD/ĐTN-TG.ĐN Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến toàn văn thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Sinh hoạt chính trị tháng 11 năm 2022, Chủ đề: “Đồng chí Võ Văn Kiệt : Người thắp lửa”.

138

Download (PDF, Unknown)