31- KH/ĐTN-TC.KT Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kết nạp Đảng viên trong các trường học trên địa bàn thành phố.

126

https://drive.google.com/file/d/1YwGvi8ofdPo_TmOZ6h6kYzVzIVW1BFo-/view?usp=sharing