282-TB/ĐTN-MT.ANQP.ĐBDC THÔNG BÁO V/v tham gia hỗ trợ công tác tổ chức chương trình trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trợ giúp xã hội, học bổng và phương tiện sinh kế cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận năm 2023

194

Download (PDF, Unknown)