436-TB/ĐTN-TNTH Kết quả khen thưởng danh hiệu Hoa chiến công trong Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 14 năm 2019

315
gview file[=”https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/wp-content/uploads/2019/08/436-TB.ĐTN-TNTH-Kết-quả-khen-thưởng-danh-hiệu-Hoa-chiến-công-trong-CDTN-Hoa-phượng-đỏ-quận-Phú-Nhuận-lần-thứ-14-năm-2019.pdf”]