469-TB/ĐTN-BTG phân bổ chỉ tiêu thực hiện đăng ký “Ý tưởng sáng tạo” và tài khoản tham gia phong trào”1000 tài khoản xanh- Lan nhanh tin tốt”

427

469-TB/ĐTN-BTG phân bổ chỉ tiêu thực hiện đăng ký “Ý tưởng sáng tạo” và tài khoản tham gia phong trào”1000 tài khoản xanh- Lan nhanh tin tốt”