47-KHLT/ĐTN-PGD&ĐT-PN-P.TNMT Phối hợp truyền thông học đường và triển khai trên địa bàn quận Chương trình “Một giây hành động – Bảo vệ môi trường” năm học 2019 – 2020

239

47-KHLT/ĐTN-PGD&ĐT-PN-P.TNMT Phối hợp truyền thông học đường và triển khai trên địa bàn quận Chương trình “Một giây hành động – Bảo vệ môi trường” năm học 2019 – 2020