476-TB/ĐTN-BMT tổ chức “Ngày lao động Cộng sản” chà mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) gắn với việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 134

418

476-TB/ĐTN-BMT tổ chức “Ngày lao động Cộng sản” chà mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) gắn với việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 134