491-TB/ĐTN-BTG Phát động cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng” – Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

786

491-TB/ĐTN-BTG Phát động cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng” – Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)