492 – TB/ĐTN-BTG Về việc tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2019); 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2019)

380

492 – TB/ĐTN-BTG Về việc tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2019); 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2019)