12-TB/UBH phân công trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Phú Nhuận và trách nhiệm của Cụm thi đua cơ sở, tổ chức hoạt động các cụm thi đua năm 2020

289

12-TB/UBH phân công trách nhiệm Chủ tịch, các Phỏ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Phú Nhuận và trách nhiệm của Cụm thi đua cơ sở, tổ chức hoạt động các cụm thi đua năm 2020