58-TB/HĐĐ tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày trẻ em thế giới và tổng kết chương trình “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” năm 2020

202

58-TB/HĐĐ tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày trẻ em thế giới và tổng kết chương trình “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” năm 2020