907-TB/ĐTN-TNTH Hưởng ứng Ngày cao điểm “Tuổi trẻ Thành phố Bác chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 – năm 2022

208

907-TB/ĐTN-TNTH Hưởng ứng Ngày cao điểm “Tuổi trẻ Thành phố Bác chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 – năm 2022