928-TB/ĐTN-TNTH Thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội học sinh – sinh viên quận Phú Nhuận và liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm năm học 2021 – 2022

365

928-TB/ĐTN-TNTH Thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội học sinh – sinh viên quận Phú Nhuận và liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm năm học 2021 – 2022