19-TB/ĐTN-HĐĐ Phát hành giấy công nhận, huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và giấy công nhận danh hiệu “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm”, “Chiến sĩ nhỏ cần kiệm” năm học 2021 – 2022

334

19-TB/ĐTN-HĐĐ Phát hành giấy công nhận, huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và giấy công nhận danh hiệu “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm”, “Chiến sĩ nhỏ cần kiệm” năm học 2021 – 2022