25-TB/ĐTN-BTCKT Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý II – năm 2022 và tập huấn chuyên đề “Giám sát, phản biện xã hội” của Đoàn

479

25-TB/ĐTN-BTCKT Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý II – năm 2022 và tập huấn chuyên đề “Giám sát, phản biện xã hội” của Đoàn