36-TB/ĐTN-BTC.KT Tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở mới nhận nhiệm vụ (năm 2022)

241

36-TB/ĐTN-BTC.KT Tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở mới nhận nhiệm vụ (năm 2022)