499-TB/ĐTN-BTG thay đổi nội dung viếng bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

1078

499-TB/ĐTN-BTG thay đổi nội dung viếng bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)