512-TB/ĐTN-VP Phân công thành viên tổ công tác phụ trách, định hướng chương trình công tác Đoàn cơ sở và phân công cụm trưởng cụm thi đua năm 2020

728

512-TB/ĐTN-VP Phân công thành viên tổ công tác phụ trách, định hướng chương trình công tác Đoàn cơ sở và phân công cụm trưởng cụm thi đua năm 2020