116-KH/ĐTN-CNLĐ tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2020

375

116-KH/ĐTN-CNLĐ tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2020