521-TB/ĐTN-BTG tham gia chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020 – Chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”

470

521-TB/ĐTN-BTG tham gia chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020 – Chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”