525 – TB/ĐTN-BTG v/v Tham gia cuộc thi viết về các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả và các gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt phong trao thi đua Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị năm 2020

260

525 – TB/ĐTN-BTG v/v Tham gia cuộc thi viết về các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả và các gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt phong trao thi đua Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị năm 2020