527 – TB/ĐTN-BMT v/v Phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện chi trả diện bảo trợ xã hội tháng 4, 5 năm 2020

276

527 – TB/ĐTN-BMT v/v Phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện chi trả diện bảo trợ xã hội tháng 4, 5 năm 2020