121-KH/ĐTN-BTG Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với xây dựng phong cách cán bộ đoàn, xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020

312

121-KH/ĐTN-BTG Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với xây dựng phong cách cán bộ đoàn, xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020