122-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đắt nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

240

122-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đắt nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)