531-TB/ĐTN-BTC phân công nhiệm vụ Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cơ quan chuyên trách Quận Đoàn Phú Nhuận 2020

199

531-TB/ĐTN-BTC phân công nhiệm vụ Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành cơ quan chuyên trách Quận Đoàn Phú Nhuận 2020