539-TB/ĐTN-BTC V/v trích nộp và một số vấn đề lưu ý trong việc thu, chi và trính nộp Đoàn phí năm 2020 và thực hiện báo cáo số liệu đoàn viên 6 tháng đầu năm 2020

315

539-TB/ĐTN-BTC V/v trích nộp và một số vấn đề lưu ý trong việc thu, chi và trính nộp Đoàn phí năm 2020 và thực hiện báo cáo số liệu đoàn viên 6 tháng đầu năm 2020

Mẫu Báo cáo số liệu đoàn viên 6 tháng đầu năm 2020