565-TB/ĐTN-BTC kết quả khen thưởng Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

294

565-TB/ĐTN-BTC kết quả khen thưởng Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022