133-KH/ĐTN-TNTH Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá và xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc năm 2019 – 2020

249

133-KH/ĐTN-TNTH Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá và xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc năm 2019 – 2020