574-TB/ĐTN-BTC Một số quyết định về công tác tổ chức – cán bộ liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận từ ngày 01/01/2020 đến 01/6/2020

386

574-TB/ĐTN-BTC Một số quyết định về công tác tổ chức – cán bộ liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận từ ngày 01-01-2020 đến 01-6-2020