579-TB/ĐTN-BTG V/v tổ chức các lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên – năm 2020

275

579-TB/ĐTN-BTG V/v tổ chức các lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên – năm 2020