139-KH/ĐTN-BTG Tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 – Chuyên đề “Vấn đề an ninh mạng và những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay” 

278

139-KH/ĐTN-BTG Tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 – Chuyên đề “Vấn đề an ninh mạng và những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay”