515-CV/ĐTN-BTG triển khai góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI NK 2020-2025

213

515-CV/ĐTN-BTG triển khai góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI NK 2020-2025

Download (DOCX, 14KB)