592-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Một ngày làm sinh viên” trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 15 năm 2020

231

592-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức chương trình “Một ngày làm sinh viên” trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 15 năm 2020