595-TB/ĐTN-BTG triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi “Sáng tác kịch bản tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường” gắn với chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

404

595-TB/ĐTN-BTG triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi “Sáng tác kịch bản tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường” gắn với chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”