618-TB/ĐTN-BMT tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến trang bị kiến thức về phát triển kinh tế và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cho thanh niên nông thôn năm 2020 

329

618-TB/ĐTN-BMT tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến trang bij5 kiến thức về phát triển kinh tế và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cho thanh niên nông thôn năm 2020