619-TB/ĐTN-BTC tạm hoãn tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020

206

619-TB/ĐTN-BTC tạm hoãn tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2020