622-TB/ĐTN-TNTH tham gia các hoạt động trực tuyến tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

198

622-TB/ĐTN-TNTH tham gia các hoạt động trực tuyến tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện