628-TB/ĐTN-VP tham dự viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận và Bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)

434

628-TB/ĐTN-VP tham dự viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận và Bia ghi công Mặt trận Cầu Kiệu nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)