143-KH/ĐTN-HĐĐ Đoàn THCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 – 2022

191

143-KH/ĐTN-HĐĐ Đoàn THCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 – 20220