634-TB/ĐTN-BTG Vv nhắc nhở lần 2 tình hình vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng trên Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

304

634-TB/ĐTN-BTG Vv nhắc nhở lần 2 tình hình vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng trên Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020